Zasiedzenie po członku najbliższej rodziny a całkowite zwolnienie od podatku

Zasiedzenie po członku najbliższej rodziny a całkowite zwolnienie od podatku

Pani Natalia nabyła w drodze zasiedzenia nieruchomość, która wcześniej należała do jej mamy. Urząd skarbowy odmówił prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku. Czy słusznie?

W pierwszej kolejności wskażmy, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy SD podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem zasiedzenia. W myśl natomiast art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy obowiązek podatkowy przy zasiedzeniu powstaje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie.

Jak powszechnie wiadomo w przypadku nabycia własności rzeczy po członkach najbliższej rodziny istnieje możliwość skorzystania z całkowitego zwolnienia od podatku. W świetle art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy SD zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Już na etapie analizy treści przepisu zauważymy, że zakres zwolnienia nie obejmuje art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy czyli zasiedzenia. Jaki jest powód takiego wyłączenia?

Zgodnie z art. 172 KC posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. W doktrynie podkreśla się, że zasiedzenie jest sposobem pierwotnego nabycia rzeczy z uwagi na upływ określonego czasu. W konsekwencji zasiedzenie nie jest nabycie po określonej osobie. Jest to wejście w prawo własności z mocy prawa, które ma miejsce w chwili uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie.

W rezultacie zasiedzenie nieruchomości, która uprzednio stanowiła własność osoby bliskiej nie może korzystać ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 4a ustawy SD. Potwierdza to również wyrok WSA w Warszawie z 19.11.2014r. III SA/Wa 705/14:

„ Jeżeli zatem zasiedzenie jest pierwotnym sposobem nabycia własności to nie jest możliwe nabycie od osoby najbliższej nieruchomości, która nie jest jej właścicielem. Tak samo nie można nabyć „prawa do posiadania nieruchomości” jak też prawa do najmu nieruchomości. Z tych też względów argumentacja Skarżących wskazująca, że nabyli oni od osoby najbliższej nieruchomość w ramach instytucji prawa cywilnego jaką jest zasiedzenie jest contra legem. W ocenie Sądu należy podkreślić, że zwolnienie określone w art. 4a u.p.s.d. dotyczy nabycia od określonej w ustawie grupy osób najbliższych własności rzeczy lub praw majątkowych.

Objęcie zwolnieniem określonym w art. 4a upsid, warunkiem zastosowania którego jest przede wszystkim istnienie bardzo bliskiego pokrewieństwa między zbywcą i nabywcą, zasiedzenia (pierwotnego nabycia własności) należy uznać za niezasadne.”

Podsumowując niestety ale urząd skarbowy ma racje – Pani Natalia z opisanego zwolnienia nie może skorzystać.

Prześlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *