Własne cele mieszkaniowe w USA – zwolnienie z PIT

Własne cele mieszkaniowe w USA – zwolnienie z PIT

Czy jeżeli przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania w Polsce przeznaczę na zakup domu w USA to będę mogła skorzystać ze zwolnienia od podatku z uwagi na własne cele mieszkaniowe? – pyta Pani Barbara.

Na wstępie zaznaczmy, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy PIT opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. W myśl art. 30e ust. 1 ustawy PIT taka sprzedaż podlega opodatkowaniu 19% podatkiem od ustalonego dochodu.

Istnieje jednak możliwość uniknięcia konieczności zapłaty podatku z uwagi na zwolnienie opisane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT. Przechodząc do meritum tego zwolnienia można wskazać, że jeżeli w ciągu 3 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym miała miejsce sprzedaż, podatnik przeznaczy przychód uzyskany ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe, to odpłatne zbycie nieruchomości będzie zwolnione od podatku.

Katalog wydatków, które uznaje się za poniesione na własne cele mieszkaniowe określa art. 21 ust. 25 ustawy PIT. Wymieniono tam m.in. wydatki na nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem.

W kontekście problemu przedstawionego przez Panią Barbarę istotne jest zastrzeżenie zawarte na końcu tego katalogu, gdzie podano, że wydatki muszą dotyczyć nieruchomości położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Jeżeli zatem Pani Barbara przychód pochodzący ze sprzedaży mieszkania w Polsce przeznaczy na nabycie domu w USA to nie ma możliwości skorzystania z opisanego zwolnienia od podatku.

Powyższe potwierdza treść interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15.11.2013r., nr ILPB2/415-763/13-5/ES:

„ Zatem, skoro Zainteresowana – w terminie określonym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – przeznaczy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, tj. na nabycie mieszkania w Stanach Zjednoczonych to Wnioskodawczyni nie będzie przysługiwało zwolnienie podatkowe na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 cyt. ustawy, ponieważ poniesienie wydatku związanego z nabyciem mieszkania położonego w tym państwie nie spełnia przesłanki wskazanej w ww. przepisie.

Reasumując należy stwierdzić, że rzeczywisty dochód uzyskany przez Zainteresowaną z tytułu zbycia przedmiotowych nieruchomości przeznaczony na zakup większego mieszkania położonego na terytorium USA nie będzie podlegać zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, z tytułu sprzedaży nieruchomości, o których mowa we wniosku Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do uiszczenia podatku dochodowego w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku, zgodnie z art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

Prześlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *