Użyczenie mieszkania na siedzibę firmy

Użyczenie mieszkania na siedzibę firmy

Tym razem z pytaniem zwraca się do nas Pan Krzysztof z Torunia, który pyta czy w przypadku gdy ojciec użyczy swoje prywatne mieszkanie na siedzibę firmy Pana Krzysztofa to będzie zobowiązany do zapłaty podatku PIT.

Na wstępie wskazać trzeba, że użyczenie ma charakter nieodpłatny. Jak bowiem czytamy w art. 710 Kodeksu cywilnego przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

W konsekwencji ojciec Pana Krzysztofa nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia z tytułu użyczenia. Skoro zatem nie występuje przychód to również nie możemy mówić o podatku. Oznacza to, że po stronie ojca Pana Krzysztofa nie powstanie obowiązek w zakresie podatku PIT.

Czy taka transakcja jest jednak całkowicie wolna od podatku? Przeanalizujmy umowę od strony Pana Krzysztofa, który użyczone mieszkanie będzie wykorzystywał w prowadzonej firmie. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy PIT za przychód z działalności gospodarczej uważa się wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem ust. 2g i art. 21 ust. 1 pkt 125 i 125a.

W myśl natomiast art. 11 ust. 2a pkt 3 ustawy PIT jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu.

Biorąc powyższe pod uwagę Pan Krzysztof na skutek użyczenia mieszkania otrzymał od swojego ojca nieodpłatne świadczenie, które stanowi przychód z działalności gospodarczej w wysokości równowartości czynszu który Pan Krzysztof musiałby zapłacić ojcu za wynajem tego lokalu.

Czy w rezultacie Pan Krzysztof musi zapłacić podatek PIT od użyczenia nieruchomości? Na szczęście z uwagi na fakt, iż umowa została zawarta pomiędzy członkami najbliższej rodziny powstały przychód będzie korzystał ze zwolnienia od podatku.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy PIT wolna od podatku jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, z zastrzeżeniem ust. 20.

Mając powyższe na uwadze nieodpłatne użyczenie mieszkania nie powoduje powstania przychodu podatkowego po stronie ojca, natomiast z perspektywy Pana Krzysztofa powstanie przychód z działalności gospodarczej, który jednak korzysta ze zwolnienia od podatku.

Prześlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *